Sąlygos

Prieš kreipdamiesi dėl dalyvavimo mūsų partnerių programoje turite susipažinti, suprasti ir išreikšti savo sutikimą su šiomis sąlygomis. Jei su šiomis sąlygomis nesutinkate, paraiškos nepildykite. Kilus bet kokiems su mūsų partnerių programa susijusiems klausimams, išsamesnės informacijos teiraukitės adresu: .

 

1. SUTARTIS

 

1.1. Šiame dokumente (toliau vadinama sutartimi) apibrėžiamos UAB „Unigames“ (toliau vadinama bendrove „Unigames“, arba mes, mus arba mūsų) ir jūsų (toliau vadinama jūs, jūsų arba partneris) susitarimu nustatytos sąlygos, pagal kurias teikiate paraišką dalyvauti mūsų partnerių programoje ir platinti interneto svetainę www.uniclubcasino.com ir mūsų teikiamas paslaugas.

 

1.2. Bendrovė „Unigames“ turi teisę atnaujinti arba pakeisti šią sutartį išsiųsdama jums pranešimą jūsų el. pašto adresu, likus 5 dienoms iki atitinkamų pakeitimų įgyvendinimo ir paskelbimo internete, partneriams taikomų sąlygų skyriuje. Jei su pakeitimais nesutinkate, privalote nutraukti šią sutartį joje nustatyta tvarka. Išsamesnė informacija apie bet kokius šių sąlygų pakeitimus pateikiama šios sutarties 14 straipsnyje, o naujausios versijos ieškokite interneto svetainėje adresu: uniclubaffiliates.com. Jei dalyvaujate mūsų partnerių programoje ir po šios sutarties pakeitimų paskelbimo dienos, laikysime, kad sutinkate su atitinkamais pakeitimais.

 

1.3. Prieš prisijungdami prie mūsų partnerių programos, privalote išreikšti savo sutikimą su šiomis sąlygomis ir pateikti užpildytą interneto paraiškos formą. Bendrovė „Unigames“ savo nuožiūra nuspręs, ar tenkinti jūsų prašymą prisijungti prie mūsų partnerių programos. Mūsų priimamas sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas. Priėmę sprendimą dėl jūsų paraiškos, pranešime jums el. paštu, ar galite prisijungti prie mūsų partnerių. Patenkinus jūsų paraišką, šioje sutartyje išdėstytos sąlygos, kuriomis reklamuosite ar platinsite bendrovės „Unigames“ interneto svetainę ir paslaugas, taps jums privalomos. Bendrovė „Unigames“ el. paštu suteiks jums išsamesnę informaciją, kai jūsų paraiška bus patenkinta.

 

2. TERMINŲ APIBRĖŽTYS

 

Šioje sutartyje nurodyti terminai suprantami taip, išskyrus atvejus, kai pagal kontekstą reikalinga kitaip:

 

Partneris (angl. affiliate)– tai bet koks šią sutartį sudaręs fizinis ar juridinis asmuo, kuris savo interneto svetainėje ar kitoje medijų platformoje (toliau – partnerio interneto svetainė arba reklamos erdvė) talpina bendrovės „Unigames“ turinį ir per jį nukreipia klientus.

 

Premijos – tai bet kokie „nemokami pinigai“, „nemokami statymai“, „nemokami sukimai“, „pinigų grąžinimas“ ir (ar) pan.; taip pat kuponai, nuolaidos ir (arba) panašios priemonės, kuriomis nukreiptas klientas gali pasinaudoti statymams (lažyboms) atlikti.

 

Kalendorinės dienos – tai bet kokios savaitės, mėnesio ar metų dienos, įskaitant darbo dienas ir savaitgalius.

 

Konfidenciali informacija – tai bet kokia nevieša informacija apie mus, kurią atskleidžiame jums nepriklausomai nuo atskleidimo formos.

 

Duomenų bazė – tai partneriams ir nukreiptiems klientams skirta duomenų bazė, kurioje  kaupiami bendrovės „Unigames“ priklausantys su šia sutartimi susiję nukreiptų klientų duomenys, įskaitant, be kita ko, asmens duomenis ir kontaktinius duomenis, išskyrus visas kitas bendrovės „Unigames“ duomenų bazes (tai taikoma nuo šios sutarties sudarymo iki nutraukimo dienos). Duomenys yra finansiškai vertingas bendrovės „Unigames“ turtas, į kurį pastaroji yra daug investavusi.

 

Bendrosios pajamos (angl. gross revenue) – tai iš visų kazino partnerio nukreiptų žaidėjų uždirbtos pajamos; bendrąsias pajamas sudaro visi (patvirtinti) statymai, atskaičius laimėtas sumas. Siekiant išvengti abejonių, bet koks pagrįstai bendrovės „Unigames“ nuožiūra nepriimtas statymas laikomas nepatvirtintu ir apskaičiuojant bendrąsias pajamas į jį neatsižvelgiama.

 

Grynosios gautos pajamos (angl. net generated revenues (NGR)) – tai bendri žaidėjo statymai, atskaičius laimėjimus ir bet kokias kitas bendrovės „Unigames“ išlaidas. 

 

Intelektinės nuosavybės teisės – tai bet kokie patentai, prekių ženklai, paslaugų ženklai, dizainas, prekybos, verslo ar domeno pavadinimai, su jais susijęs prestižas, el. pašto adresai, autoriaus teisės, įskaitant teises į programinę įrangą (įskaitant pirminį kodą ir objektinį kodą) ir teises į duomenų bazes (nepriklausomai nuo jų registracijos ir registracijos paraiškų, taip pat teises kreiptis dėl nurodytų dalykų registracijos), teises į išradimus ir interneto svetainių formatavimo kodus (įskaitant HTML ir XML kodus), praktinę patirtį (know-how), komercines paslaptis ir kitas intelektinės nuosavybės teises egzistuojančias šiuo metu ar būsimas bet kurioje pasaulio šalyje, įskaitant inversijos teisę, teisę reikšti ieškinį ir reikalauti ankstesniu pažeidimu padarytų nuostolių atlyginimo.

 

Naujas įmoką sumokėjęs žaidėjas – tai naujas klientas ar žaidėjas, įmokėjęs pirmąją minimalią įmoką bendrovei „Unigames“, kai šis įnašas naudojamas sąžiningiems sandoriams, siekiant užtikrinti įprastinius kliento ar žaidėjo ir bendrovės „Unigames“ komercinius santykius. Klientas neprivalo užsiregistruoti ir sumokėti pirmąją įmoką tuo pačiu metu.

 

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie fizinį ar juridinį asmenį, kurį galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti. Šiems duomenims priskiriama (be jokių apribojimų) ir visa informacija apie naujus įmokas sumokėjusius žaidėjus ir (arba) partnerius.

 

Nukreipti klientai – tai bet kokie mūsų interneto svetainėje anksčiau paskyros neturėję klientai,  kurie kreipiasi dėl paskyros ir nurodo jūsų partnerio sekimo kodą.

 

Pajamų dalis (angl. revenue share) – tai partnerio gautų grynųjų pajamų iš nukreiptų klientų dalis procentais.

 

Antrinis partneris – tai bet koks fizinis ar juridinis asmuo, kuris sudaro bendradarbiavimo sutartį su partneriu ir savo interneto svetainėje ar kitoje medijų platformoje talpina bendrovės „Unigames“ turinį ir nukreipia naujus klientus.

 

Jūsų interneto svetainė – tai interneto svetainė, nurodyta jūsų partnerio registracijos formoje.

 

3. NUORODOS

 

3.1. Bendrovė „Unigames“ stebi ir teikia duomenis apie žaidėjų veiklą, kad būtų galima apskaičiuoti partneriui mokėtiną komisinį atlyginimą. Partneriui numatoma suteikti interneto sąsają, kad būtų galima stebėti žaidėjų veiklą. Paprastai visi duomenys atnaujinami ne rečiau kaip kartą per dieną.

 

3.2. Bendrovės „Unigames“ jums pateiktas nuorodas turėtumėte pavaizduoti ir naudoti taip, kaip numatyta mūsų tarpusavio susitarime ir be išankstinio rašytinio bendrovės „Unigames“ sutikimo neturėtumėte keisti šių nuorodų formos, vietos ar veikimo. 

 

3.3. Jūs neturite teisės patalpinti bet kokių nuorodų savo interneto svetainės puslapiuose, skirtuose asmenims iki 18 metų amžiaus.

 

3.4. Neturite teisės patalpinti nuorodų kitose interneto svetainėse (išskyrus savo interneto svetainę) be išankstinio rašytinio bendrovės „Unigames“ sutikimo.

 

3.5. Paaiškėjus, kad jūsų nuorodų naudojimas neatitinka šioje sutartyje įtvirtintų sąlygų, turime teisę nedelsdami deaktyvuoti jūsų naudojamas nuorodas ir nutraukti šią sutartį apie tai jums nepranešę (žr. šios sutarties 14 straipsnio 4 dalį).

 

4. PAJAMŲ DALIES IR GRYNŲJŲ GAUTŲ PAJAMŲ APSKAIČIAVIMAS

 

4.1.1. Jums tenkanti pajamų dalis apskaičiuojama pagal šią lentelę:

 

Grynosios gautos pajamos Komisinis atlyginimas
nuo 0 iki 20 000 eurų 20 proc. pajamų
nuo 20 001 iki 30 000 eurų 25 proc. pajamų
nuo 30 001 iki 40 000 eurų 30 proc. pajamų
nuo 40 001 eurų 35 proc. pajamų

 

 

4.1.2.  Šios sutarties 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytas pajamų dalies modelis taikomas kazino ir BetGames produktams.

 

4.2. Reklamos mokesčiai. Jums mokamas atlyginimas už reklamos veiklą priklauso nuo sekimo įranga nustatytos suderintos grynųjų pajamų dalies procentais (per kalendorinį mėnesį).

 

Mes turime teisę prireikus keisti PAJAMŲ DALIES IR GRYNŲJŲ GAUTŲ PAJAMŲ dalį procentais bei pajamų dalies apskaičiavimo būdą šios sutarties 1 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

 

4.3. Bendrovė „Unigames“ turi teisę bet kada mažinti partneriui skirtą pajamų procentinę dalį. Tai daroma tuomet, jei partnerio veiklos rezultatai aiškiai suprastėja ir (arba) interneto svetainės www.uniclubcasino.com reklamos veiklos intensyvumas sumažėja.

 

5. DRAUDŽIAMI VEIKSMAI

 

5.1. Be išankstinio rašytinio bendrovės „Unigames“ sutikimo neturite teisės savo nukreiptiems klientams siūlyti bet kokių papildomų prizų. Jei bendrovė „Unigames“ mano, kad šios sąlygos nevykdote, turime teisę nutraukti jūsų partnerio sutartį ir nebemokėti jums tolesnės iš jūsų nukreiptų klientų gautos pajamų dalies (žr. šios sutarties 14 straipsnio 4 dalį).

 

5.2. Nei jūs, nei jūsų artimieji giminaičiai (sutuoktinis, partneris, tėvai, vaikai, broliai ar seserys) neturite teisės gauti jokios pajamų dalies savo ar artimųjų giminaičių klientų vardu.

 

5.3. Jūs neturite teisės keisti, nukreipti, panaikinti arba pakeisti bet kokio bendrovės „Unigames“ interneto svetainės mygtuko nuorodos ar kitos interaktyvios funkcijos veikimo.

 

5.4. Jums draudžiama mėginti dirbtinai padidinti bendrovės „Unigames“ jums mokėtinas sumas.

 

5.5. Pagrindiniame domeno pavadinime negali būti žodžio „Uniclub“. Visas iš tokio domeno nukreipiamas žaidėjų srautas laikomas negaliojančiu.

 

5.6. Visa informacija, įskaitant el. pašto adresus, klientų asmens duomenis, veiklos ir finansinius duomenis ir informaciją bei klientų sąrašus yra konfidenciali. Šiuos duomenis draudžiama panaudoti siekiant partnerio asmeninių komercinių ar kitų tikslų, taip pat perduoti trečiosioms šalims dėl bet kokių priežasčių.

 

5.7. Bendrovė „Unigames“ gali uždaryti partnerio paskyrą ir (arba) nutraukti šią sutartį, jei yra pagrindo manyti, kad partneris platina bet kokią šnipinėjimo programinę įrangą, reklaminę programinę įrangą, virusus, trojanus, kirminus (virusus), naudotojų veiksmų registracijos programėles, kenkėjiškų programų šalinimo įrangą ar kitą žalingą programinę įrangą su partnerio internete skelbiama medžiaga. Tokiomis aplinkybėmis bet kokia mokėtina kompensacija negrąžinama.

 

5.8. Partneriai imasi priemonių užtikrinti, kad nesąžiningi žaidėjai negalėtų pasiekti bendrovės „Unigames“ interneto svetainės iš partnerio internete skelbiamos informacijos.

 

5.9. Bendrovė „Unigames“ turi teisę uždaryti partnerio paskyrą ir atgaline data panaikinti gautas pajamas, jei partneris elgiasi nesąžiningai arba partneris nukreipia nesąžiningus žaidėjus.

 

6. BENDROVĖS UNIGAMES ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

6.1. Bendrovė „Unigames“ įsipareigoja pateikti jums nuorodas, skirtas įtraukti į jūsų interneto svetainę ir turi teisę prireikus šias nuorodas atnaujinti.

 

6.2. Bendrovė „Unigames“ įsipareigoja imtis priemonių ir užtikrinti, kad nukreiptam klientui prisiregistravus interneto svetainėje adresu www.uniclubcasino.com per jūsų partnerio nuorodą (su sekimo kodu), atitinkamą klientą būtų galima atpažinti kaip nukreiptą iš jūsų interneto svetainės. Vis dėlto, bendrovė „Unigames“ neatsako, jeigu jai nepavyksta nustatyti, kad klientas ją pasiekė per jūsų interneto svetainę.

 

7. PARTNERIO ĮSIPAREIGOJIMAI

 

Partneris, pateikęs registracijos paraišką bendrovės „Unigames“ partneriu, garantuoja, kad:

 

7.1. Partneris įsipareigoja teikti mums tik teisingą ir išsamią informaciją, įskaitant partnerio kontaktinius duomenis, mokėjimo nurodymus, pilietybę, gyvenamosios vietos adresą, partnerio reklaminės veiklos pobūdį ir vykdymo vietą bei kitą bendrovės „Unigames“ pageidaujamą informaciją (tačiau tuo neapsiribojant).

 

7.2. Partneris gali naudotis tik sąžiningu žinomu ar galimu klientų srautu. Bendrovė „Unigames“ turi teisę nedelsiant nutraukti šią sutartį, jei tampa žinoma, kad partneris dalyvauja ar naudojasi klientų srautu, kuris, išimtine bendrovės „Unigames“ nuožiūra, kelia grėsmę bendrovės „Unigames“ įvaizdžiui ir (arba) įprastiniam bendrovės „Unigames“ paslaugų teikimui.

 

7.3. Partneris neturi teisės tiesiogiai ar netiesiogiai  dalyvauti kuriant, tvarkant, platinant nepageidaujamus el. laiškus ar atliekant su jais panašius veiksmus. Paaiškėjus apie bet kokios formos nepageidaujamus el. laiškus, partnerio paskyra patikrinama, o partneriui priklausančių lėšų mokėjimas sustabdomas iki atliekamo patikrinimo pabaigos.

 

7.4. Partneris atsako už visą savo medžiagoje internete skelbiamą turinį ir informaciją ir privalo ją nuolat atnaujinti ir užtikrinti jos tikslumą.

 

7.5. Partneris padengia visas reklamos išlaidas, todėl bendrovė „Unigames“ jų neatlygina.

 

7.6. Partneris neturi teisės skelbti ar leisti bet kokią medžiagą, jei tai prieštarauja teisės aktams arba gali kaip nors pakenkti bendrovei „Unigames“.

 

7.7. Partneris atsako už prisijungimo duomenų panaudojimą ir saugumą nuo galimybės naudotis partnerių sistema suteikimo dienos. Partneris privalo nedelsiant pranešti bendrovei „Unigames“ apie bet kokį įtariamą prisijungimo duomenų vagystę ar netinkamą panaudojimą. Partneris atlygina nuostolius dėl prisijungimo duomenų vagystės ar netinkamo panaudojimo. Ši nuostata taikoma partnerio ir bendrovės „Unigames“ patirtiems nuostoliams.

 

7.8. Bendrovė „Unigames“ turi teisę bet kada sustabdyti partneriui priklausančio komisinio atlyginimo mokėjimą, jei pastarasis, bendrovės „Unigames“ nuomone, pažeidžia pirmiau nurodytas nuostatas (7 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 dalis) arba paaiškėja, kad partneris elgiasi nesąžiningai ar vykdo nesąžiningą reklamą, nepriklausomai nuo to, ar tokie veiksmai ar reklama atliekami pasinaudojant partnerio nuoroda (tiek su partnerio žinia, tiek be jos).

 

8. ATSISKAITYMAS

 

8.1. Administratoriui atlikus skaičiavimus, kiekvieno mėnesio pabaigoje jūs gausite mokėjimus už partnerystę tiesiai į savo „Uniclub Affiliates“ partnerio paskyrą.

Mokėjimas atliekamas iki kiekvieno kalendorinio mėnesio 15 dienos. Mokėjimo persiuntimas į asmeninę banko sąskaitą pageidaujamu mokėjimo būdu gali būti atliktas tik prieš tai išsiuntus užklausą į „Uniclub Affiliates“ partnerių sistemą.

 

8.2. Minimali pervedama mėnesinio komisinio atlyginimo suma partneriui – 10 eurų. Jei komisinio atlyginimo suma neviršija 10 eurų, bendrovė „Unigames“ turi teisę sulaikyti ir perkelti atitinkamą sumą iki pirmojo kalendorinio mėnesio, kurį pajamų dalis (įskaitant perkeltą sumą) viršija 10 eurų, pabaigos; tuo metu atliekamas mokėjimas. Siekiant išvengti abejonių, išmoka jums mokama tik esant teigiamam didesniam nei 10 eurų balansui bet kurį mėnesį.

 

8.3. Jei partnerio pajamų dalis konkretų kalendorinį mėnesį yra neigiama, neigiama suma neperkeliama į sekantį mėnesį.

 

8.4. Bendrovė „Unigames“ jūsų asmeniniame partnerio puslapyje adresu: uniclubaffiliates.com pateikia jums ataskaitas, kuriose nurodomi jūsų nukreipti klientai ir jums tenkanti grynųjų gautų pajamų dalis.

 

8.5. Jei mokėjimas neįvykdomas dėl neteisingai nurodytų banko sąskaitos rekvizitų, už mokėjimo(-ų) įvykdymą atsako partneris. Bendrovė „Unigames“ gali taikyti administravimo mokestį.

 

9. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

 

9.1. Bendrovė „Unigames“ suteikia jums neišimtinę ir visame pasaulyje galiojančią licenciją demonstruoti firmines bendrovės „Unigames“ funkcijas ir susijusį turinį (toliau – bendrovės „Unigames“ turinys) per visą sutarties laikotarpį tam, kad galėtumėte rodyti nuorodas savo interneto svetainėje pagal šią sutartį ir pagal galiojančias bendrovės „Unigames“ rekomendacijas. Bendrovė „Unigames“ išsaugo nuosavybės teises į visas intelektinės nuosavybės teises ir su nuorodomis susijusį prestižą, taip pat teises į visus lažybų, casino produktus, susijusias programas ir programinę įrangą, susijusią su bendrovės „Unigames“ klientams teikiamomis paslaugomis. Jūs neturite teisės be tiesioginio išankstinio rašytinio bendrovės „Unigames“ sutikimo daryti bet kokių bendrovės „Unigames“ turinio pakeitimų.

 

9.2. Jūs įsipareigojate užtikrinti, kad jūsų interneto svetainė neturės jokių panašumų ir (arba) nedarys panašaus įspūdžio kaip bendrovės „Unigames“ interneto svetainė; jums taip pat draudžiama sudaryti įspūdį, kad jūsų interneto svetainė yra bendrovės „Unigames“ interneto svetainė arba jos dalis.

 

10. GARANTIJOS

 

10.1. Šios sutarties šalys viena kitai pareiškia ir garantuoja, kad atitinkamai šaliai per visą šios sutarties laikotarpį priklauso teisė ir įgaliojimai sudaryti šią sutartį, suteikti kitai šaliai šioje sutartyje numatytas teises ir licencijas bei vykdyti atitinkamos šalies sutartinius įsipareigojimus.

 

10.2. Jūs užtikrinate, kad jūs gavote ir įsipareigojate išlaikyti reikalingas registracijas, leidimus, sutikimus ir licencijas tam, kad galėtumėte vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus.

 

11. ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS

 

Mes negarantuojame, kad bendrovės „Unigames“ interneto svetainės veikloje nepasitaikys jokių sutrikimų ar klaidų ir neprisiimame atsakomybės už tokių sutrikimų ar klaidų pasekmes.

 

12. NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS

 

Jūs (toliau – nuostolius atlyginanti šalis) privalote pareikalavus atlyginti bendrovės „Unigames“ ir jos partnerių, darbuotojų, direktorių, atstovų ir akcininkų (toliau – šalis, kuriai atlyginami nuostoliai) tiesiogiai ar netiesiogiai patirtus nuostolius dėl bet kokių reikalavimų, pretenzijų, taip pat išlaidas (įskaitant netiesioginius nuostolius, negautą pelną, pagrįstas teisinės pagalbos išlaidas ir atitinkamą PVM), jei nuostolius atlyginanti šalis pažeidžia, nevykdo ar nesilaiko savo sutartinių įsipareigojimų ar garantijų. 

 

13. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

 

13.1. Bendrovė „Unigames“ sutartiniais, deliktiniais ar kitais pagrindais (taip pat dėl neatsargumo) neatsako už prarastas pajamas, pelną, sutartis, veiklą ar numatomas sutaupyti lėšas; bet kokį prestižo ar reputacijos praradimą; bet kokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius (nepriklausomai nuo to, ar šalys šios sutarties sudarymo metu galėjo juos numatyti, taip pat kitais šioje sutartyje numatytais atvejais).

 

13.2. Bendrovės „Unigames“ atsakomybė bet kokiu atveju negali viršyti bendrovės „Unigames“ jums per 6 mėnesius iki atsakomybės atsiradimo dienos sumokėtų pinigų sumos.

 

14. TERMINAS

 

14.1. Ši sutartis įsigalioja mums pranešus jums apie jūsų paraiškos patenkinimą šios sutarties 1 straipsnyje nustatyta tvarka. 

 

14.2. Toliau ši sutartis, jei šalys vykdo savo įsipareigojimus, galioja neterminuotai, išskyrus atvejus, kai bet kuri šalis praneša apie šios sutarties nutraukimą.

 

14.3. Bet kuri šalis turi teisę bet kada nutraukti šią sutartį (nepriklausomai nuo priežasčių), apie tai pranešusi kitai šaliai. Rašytinį pranešimą galima siųsti el. paštu.

 

14.4. Jums padarius esminį savo sutartinių įsipareigojimų pažeidimą, bendrovė „Unigames“ turi teisę sutartį nutraukti nedelsdama ir raštu pranešusi jums nebemokėti tolesnės iš jūsų nukreiptų klientų gautos pajamų dalies.

 

14.5. Nutraukus šią sutartį, partneris turėtų nedelsdamas iš savo interneto svetainės pašalinti visas nuorodas, žymas, logotipus ir kt. 

 

15. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

15.1. Ši sutartis laikoma vientisa šalių sudaryta sutartimi, pakeičiančia bet kokias ankstesnes šalių sudarytas sutartis dėl jos dalyko. Šio straipsnio nuostatos neriboja ir nepanaikina atsakomybės už sukčiavimą.

 

15.2. Šalies teismui ar kompetentingai valdžios institucijai pripažinus bet kurią šios sutarties nuostatą negaliojančia ar nevykdytina, tai neturi įtakos likusių šios sutarties nuostatų galiojimui ir vykdymui.

 

15.3. Bet kokie šioje sutartyje numatyti pranešimai bendrovei „Unigames“ siunčiami el. paštu adresu: . Bendrovė „Unigames“ šioje sutartyje numatytus jums skirtus pranešimus siunčia jūsų paraiškos formoje nurodytu el. pašto adresu arba kitu jūsų bendrovei „Unigames“ nurodytu el. pašto adresu.

 

15.4. Šios sutarties tikslas nėra sukurti šalių tarpusavio partnerystės santykių, suteikti įgaliojimus vienai šaliai veikti kitos šalies vardu, todėl nei viena šalis neturi teisės veikti kitos šalies vardu ar kitaip įpareigoti kitą šalį.

 

15.5. Nei viena šalis be išankstinio rašytinio kitos šalies sutikimo neturi teisės skelbti su šia sutartimi ar jos dalyku susijusių pranešimų, išskyrus atvejus, kai tai privaloma pagal įstatymus arba pagal teisėtvarkos ar priežiūros institucijos nurodymus.

 

15.6. Šios sutarties galiojimas nustatomas, ji aiškinama ir vykdoma (taip pat bet kokie reikalavimai, ginčai ar klausimai dėl sutarties) pagal Lietuvos teisę. Šalys neatšaukiamai įsipareigoja paklusti išimtinei Lietuvos teismų jurisdikcijai nagrinėjant bet kokius reikalavimus, ginčus ar kitus su šia sutartimi ar jos vykdymu susijusius klausimus.

 

15.7. Esant bet kokiems šios sutarties verstinių tekstų prasmės neatitikimams, vadovaujamasi sutarties tekstu lietuvių kalba.

 

15.8. Bendrovė „Unigames“ gali bet kuriuo metu keisti ar nutraukti savo paslaugų teikimą be partnerių sutikimo.

 

15.9. Bendrovė „Unigames“ turi teisę atsisakyti suteikti teises reklamuotis tose partnerių svetainėse, kurios yra skirtos tam tikroms gyventojų grupėms (vaikams skirtose interneto svetainėse, religinėse interneto svetainėse ir kt.).